Мій рахунок
Перехід на сайт Адміністратора "АЦПО"

Управлiння активами

Обслуговуючі компанії

ТОВ Компанiя з управління активами “ОТП капiтал”

Компанія «ОТП Капітал» заснована в 2007 році українським банком «ОТП Банк» та угорською компанією з управління активами OTP Fund Management. Компанія є частиною міжнародної банківської OTP Group, що є ключовим гравцем ринку Угорщини та Центральної і Східної Єв-ропи, обслуговуючи 12,5 млн клієнтів у 9-ти країнах. Це дозволяє використовувати найкра-щий європейський досвід, технології та практики у своїй роботи, а також тісно співпрацювати з «ОТП Банк», щодо поширення своїх послуг через банківські відділення по всій території Україні. 

Компанія «ОТП Капітал» надає широкий спектр інвестиційних послуг корпоративним клієнтам та приватним особам. Основними напрямками діяльності компанії є управління активами ін-вестиційних та венчурних фондів, недержавних пенсійних фондів та страхових компаній. 

«ОТП Капітал» є одноосібним засновником відкритого недержавного пенсійного фонду «ОТП Пенсія». 

Ліцензія на діяльність з управління активами – АД №075876.

www.otpcapital.com.ua

Перейти на сайт компанii

Зберiгання активiв

Обслуговуючі компанії

АТ “УкрСиббанк”

«УкрСиббанк» засновано у 1990 р. у Харкові. За цей час банк пройшов шлях від харківського регіонального банку до члена однієї з найбільших світових банківських груп – BNP Paribas, що має двохсотлітню історією та працює у близько 80 країнах. Інтеграція до групи BNP Paribas відкрила «УкрСиббанку» нові можливості: належність до світового бренду, використання прогресивного світового досвіду та перехід на нові стандарти менеджменту.

Наразі BNP Paribas посідає перше місце серед іноземних банків, представлених в Україні, за розміром активів, чистими доходами, ринковою капіталізацією. Завдяки стратегічному партнерству з BNP Paribas «УкрСиббанк» є одним з найнадійніших та найстабільніших банків України.

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності – АЕ №286556.

Ліцензія на діяльність із зберігання активів пенсійних фондів – АЕ №286558.

www.ukrsibbank.com

Перейти на сайт компанii

Адмiнiстрування фонду

Обслуговуючі компанії

ТОВ Адмiнiстратор пенсIйного фонду “Центр персонiфiкованого облiку”

Компанію «АЦПО» засновано в 2004 році. «АЦПО» є професійним адміністратором пенсійних фондів та займає перше місце в Україні з надання цих послуг - наразі компанія адмініструє 16 пенсійних фондів, де відкрито понад 430 тисяч індивідуальних пенсійних рахунків. 

Компанія приділяє велику увагу вдосконаленню технологій та покращенню якості послуг на ринку недержавного пенсійного забезпечення. Ця робота поєднує в собі повне забезпечення взаємодії з вкладниками та учасниками пенсійних фондів, а також співпрацю з компанією з управління активами та банком-зберігачем.

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування НПФ – АБ №115988.

www.acpo.com.ua

Перейти на сайт компанii

Вiдкритий пенсiйний фонд

“ОТП ПЕНСIЯ”

Законодавче розмежування функцій обліку, зберігання та інвестування активів фонду за-безпечує захист пенсійних активів, а також передбачає перехресний контроль за діяльністю фонду. Кожна компанія з обслуговування пенсійного фонду діє чітко в межах своїх повно-важень та відповідає своїм майном за збереження та цільове використання пенсійних нако-пичень, що належать учасникам. У разі необхідності, Рада фонду може прийняти рішення щодо заміни будь-якої з обслуговуючих компаній. Пенсійні активи не відносяться до активів обслуговуючих компаній та не можуть включатися до ліквідаційної маси, у разі припинення їхньої діяльності.

Компанія з управління активами – компанія, яка інвестує пенсійні кошти фонду для збе-реження їх від інфляції та отримання інвестиційного доходу, який розподіляється між учасни-ками фонду. Законодавство має обмеження щодо інвестиційної діяльності та операцій з пен-сійними активами для зменшення рівня ризику таких інвестицій. 

Банк-зберігач – банк, який обслуговує рахунки фонду та зберігає активи пенсійного фон-ду в формі цінних паперів та документи на право власності на пенсійні активи в інших фор-мах. Всі пенсійні внески здійснюються на поточний рахунок саме у банку-зберігачі, після чого інвестуються компанією з управління активами у різні фінансові інструменти. Банк-зберігач не може бути пов’язаною особою із засновником пенсійного фонду, компанією з управління активами або адміністратором фонду.

Адміністратор –  компанія, що займається укладанням пенсійних контрактів від імені фонду та обліком учасників, персоніфікацією внесків та забезпеченням здійснення пенсійних виплат учасникам фонду. До повноважень адміністратора відносяться також ведення бухгалтер-ського обліку, подання фінансової та спеціальної звітності пенсійного фонду. 

Діяльність недержавних пенсійних фондів та компаній, які їх обслуговують, щорічно прохо-дять перевірку незалежними аудиторськими фірмами. Поточний нагляд за діяльністю фонду та обслуговуючих компаній здійснюють Національна комісія, що здійснює державне регулю-вання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України в рамках повноважень, визначених законодавством. 

З`явилось питання?

Invalid Input
Invalid Input