Мій рахунок
Перехід на сайт Адміністратора "АЦПО"

Управлiння активами

Обслуговуючі компанії

ТОВ Компанiя з управління активами “ОТП капiтал”

Компанія «ОТП Капітал» заснована в 2007 році українським банком «ОТП Банк» та угорською компанією з управління активами OTP Fund Management. Компанія є частиною міжнародної банківської OTP Group, що є ключовим гравцем ринку Угорщини та Центральної і Східної Єв-ропи, обслуговуючи 12,5 млн клієнтів у 9-ти країнах. Це дозволяє використовувати найкра-щий європейський досвід, технології та практики у своїй роботи, а також тісно співпрацювати з «ОТП Банк», щодо поширення своїх послуг через банківські відділення по всій території Україні. 

Компанія «ОТП Капітал» надає широкий спектр інвестиційних послуг корпоративним клієнтам та приватним особам. Основними напрямками діяльності компанії є управління активами ін-вестиційних та венчурних фондів, недержавних пенсійних фондів та страхових компаній. 

«ОТП Капітал» є одноосібним засновником відкритого недержавного пенсійного фонду «ОТП Пенсія». 

Ліцензія на діяльність з управління активами – АД №075876.

www.otpcapital.com.ua

Перейти на сайт компанii

Зберiгання активiв

Обслуговуючі компанії

Піреус Банк

Піреус Банк засновано у 1916 році. Завдяки стрімкому росту розміру та масштабів діяльності, він став провідним банком Греції. На сьогодні загальні активи Групи Піреус Банку складають 71,6 млрд. євро, кредитний портфель становить 39,6 млрд євро, а обсяг депозитів клієнтів досяг 49,6 млрд євро (станом на кінець грудня 2020 р.).

В Україні Група Піреус Банку почала свою діяльність у вересні 2007 року після придбання Міжнародного Комерційного Банку (МКБ). З вересня 2013 року Піреус Банк в Україні отримав Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності.

Регіональна мережа Піреус Банк в Україні охоплює Дніпропетровську, Київську, Львівську, Одеську, Харківську та Черкаську області.

Піреус Банк в Україні постійно посідає одні із лідируючих позицій у різноманітних рейтингах. Зокрема, неодноразово займав ключові місця у рейтингу надійності серед середніх і невеликих банків.

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності – АЕ №263333.
Ліцензія на діяльність із зберігання активів пенсійних фондів – АЕ №263335.

www.piraeusbank.ua


Перейти на сайт компанii

Адмiнiстрування фонду

Обслуговуючі компанії

ТОВ Адмiнiстратор пенсIйного фонду “Центр персонiфiкованого облiку”

Компанію «АЦПО» засновано в 2004 році. «АЦПО» є професійним адміністратором пенсійних фондів та займає перше місце в Україні з надання цих послуг - наразі компанія адмініструє 16 пенсійних фондів, де відкрито понад 430 тисяч індивідуальних пенсійних рахунків. 

Компанія приділяє велику увагу вдосконаленню технологій та покращенню якості послуг на ринку недержавного пенсійного забезпечення. Ця робота поєднує в собі повне забезпечення взаємодії з вкладниками та учасниками пенсійних фондів, а також співпрацю з компанією з управління активами та банком-зберігачем.

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування НПФ – АБ №115988.

www.acpo.com.ua

Перейти на сайт компанii

Вiдкритий пенсiйний фонд

“ОТП ПЕНСIЯ”

Законодавче розмежування функцій обліку, зберігання та інвестування активів фонду за-безпечує захист пенсійних активів, а також передбачає перехресний контроль за діяльністю фонду. Кожна компанія з обслуговування пенсійного фонду діє чітко в межах своїх повно-важень та відповідає своїм майном за збереження та цільове використання пенсійних нако-пичень, що належать учасникам. У разі необхідності, Рада фонду може прийняти рішення щодо заміни будь-якої з обслуговуючих компаній. Пенсійні активи не відносяться до активів обслуговуючих компаній та не можуть включатися до ліквідаційної маси, у разі припинення їхньої діяльності.

Компанія з управління активами – компанія, яка інвестує пенсійні кошти фонду для збе-реження їх від інфляції та отримання інвестиційного доходу, який розподіляється між учасни-ками фонду. Законодавство має обмеження щодо інвестиційної діяльності та операцій з пен-сійними активами для зменшення рівня ризику таких інвестицій. 

Банк-зберігач – банк, який обслуговує рахунки фонду та зберігає активи пенсійного фон-ду в формі цінних паперів та документи на право власності на пенсійні активи в інших фор-мах. Всі пенсійні внески здійснюються на поточний рахунок саме у банку-зберігачі, після чого інвестуються компанією з управління активами у різні фінансові інструменти. Банк-зберігач не може бути пов’язаною особою із засновником пенсійного фонду, компанією з управління активами або адміністратором фонду.

Адміністратор –  компанія, що займається укладанням пенсійних контрактів від імені фонду та обліком учасників, персоніфікацією внесків та забезпеченням здійснення пенсійних виплат учасникам фонду. До повноважень адміністратора відносяться також ведення бухгалтер-ського обліку, подання фінансової та спеціальної звітності пенсійного фонду. 

Діяльність недержавних пенсійних фондів та компаній, які їх обслуговують, щорічно прохо-дять перевірку незалежними аудиторськими фірмами. Поточний нагляд за діяльністю фонду та обслуговуючих компаній здійснюють Національна комісія, що здійснює державне регулю-вання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України в рамках повноважень, визначених законодавством. 

З`явилось питання?

Invalid Input
Invalid Input