Мій рахунок
Перехід на сайт Адміністратора "АЦПО"

Поширенi питання

Як працює НПФ?

Приватні особи та/або компанії здійснюють добровільні внески на пенсійний рахунок учасника. Активи накопичуються та зростають за рахунок інвестиційного прибутку. По досягненню пенсійного віку учасникові здійснюються пенсійні виплати. Впродовж періоду пенсійних виплат залишок коштів продовжує приносити прибуток.

Від чого залежить розмір майбутніх пенсійних виплат?

Розмір виплат (пенсії) залежить виключно від суми накопичень, що обліковуються на пенсійному рахунку учасника на момент призначення виплати та строку виплат. Для того, щоб заощадження працювали ефективніше, бажано починати здійснювати пенсійні внески якомога раніше – більший період часу для внесків та зростання пенсійних коштів за рахунок складного відсотка дозволять отримати більший інвестиційний прибуток. Навіть невеликі внески, але протягом тривалого часу, надають змогу накопичити хороший капітал. 

Розрахувати свою майбутню пенсію можна за допомогою «Калькулятора недержавної пенсії».

В якій правовій формі створюються НПФ?

Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, що має статус неприбуткової організації, функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат.

Хто управляє та обслуговує НПФ?

Органом управління фонду є Рада фонду, яка здійснює контроль за поточною діяльністю фонду. Голова та члени Ради фонду проходять обов’язкове спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення та мають періодично підтверджувати кваліфікацію. Рада фонду укладає договори:

На адміністрування (облік вкладників і учасників, ведення персональних рахунків, формування звітності та нарахування виплат) – з адміністратором НПФ;

На управління активами (інвестування коштів з метою їх примноження) – з компанією з управління активами;

На зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем.

Дізнатися більше про обслуговуючі компанії «ОТП Пенсія».

Хто контролює діяльність фонду та компаній, що його обслуговує?

Існує суворий державний контроль НПФ з боку регулюючих органів. Фонд, а також кожна з обслуговуючих компаній підпорядковується своєму контролюючому органу. 

Контроль за діяльністю фонду здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, контроль компанії з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, контроль за діяльністю банка-зберігача здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України.

Крім того, недержавний пенсійний фонд та обслуговуючі компанії повинні щороку проходити незалежну аудиторську перевірку.

Чи постраждають накопичення у разі нестабільного становища обслуговуючої компанії?

Кошти пенсійного фонду обліковуються окремо від коштів обслуговуючих компаній. Тому, у разі виникнення проблем у адміністратора фонду, компанії з управління активами чи банка-зберігача, їх неплатоспроможності чи банкрутства, кошти учасників фонду будуть збережені та передані на обслуговування іншій компанії.

Чи можливе банкрутство НПФ та втрата накопичень?

Захист накопичень забезпечується законодавством і суворим контролем діяльності фонду з боку держави. НПФ є некомерційною організацією і не може бути оголошений банкрутом із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками. Закон передбачає особливу процедуру переведення коштів з одного НПФ в інший та унеможливлює втрату пенсійних коштів учасником.

Хто може бути учасником НПФ?

Учасником НПФ може бути будь-хто: громадянин України, іноземець чи особа без громадянства.

Хто може здійснювати внески на користь учасників?

Вкладником можуть бути як фізичні особи (для себе, подружжя, дітей чи батьків), так і юридичні особи (роботодавець або професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду).

Чи є вікові обмеження для участі у НПФ?

Мінімальний та максимальний вік учасника не обмежений законодавством. Наприклад, вік наймолодшого учасника «ОТП Пенсія» - 1 рік, а найстаршого – 91 рік.

Чи існують обмеження або зобов’язання щодо розміру та періодичності внесків до «ОТП Пенсія»?

Обмежень та зобов’язань не існує. Ви самі вирішуєте, яку суму сплачувати та як часто це робити. У Європі та США, наприклад, вважається нормою щомісячний платіж від 5 до 10 відсотків від прибутку.

Який вік є мінімальним для пенсійних виплат та яка їх періодичність?

Законодавством визначено період початку пенсійних виплат – не раніше ніж за 10 років до офіційного пенсійного віку (наразі – з 50 років). Виплати мають тривати не менше 10 років та можуть здійснюватися щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку. Якщо сума заощаджень невелика (у 2018 році – до 82 380 грн.), то кошти можна отримати одноразово.

Чи можна отримати кошти до настання пенсійного віку?

Так, у разі якщо учасник виїжджає на постійне місце проживання за кордон та має про це відмітку у паспорті або має медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт, інвалідність І групи).

Чи оподатковуються пенсійні виплати та чи є пільги для тих, хто робить пенсійні внески?

Оподаткування пенсійних виплат існує, але податок сплачується тільки від 60% суми виплати. 

Крім того, для вкладника передбачені податкові пільги у період здійснення внесків до НПФ. Детальніше про податки та пільги для фізичних осіб – на сторінці «Пільги та оподаткування».

Юридичні особи також мають податкові пільги та переваги, якщо роблять внески за своїх робітників. Докладніше – на сторінці «Податкові пільги».

Яка мета інвестиційної діяльності НПФ?

Метою НПФ є збереження накопичень від інфляції та примноження пенсійних накопичень шляхом отримання інвестиційного прибутку при низькому рівні ризику для виконання зобов’язань перед учасниками фонду в повному обсязі. Інвестиційна політика НПФ відображається в інвестиційній декларації фонду. Даний документ містить перелік конкретних інструментів для розміщення пенсійних активів фонду з дотриманням законодавчих вимог.

Якої інвестиційної стратегії повинні дотримуватися НПФ?

З метою захисту пенсійних накопичень активи диверсифікуються. В законодавстві чітко прописані вимоги щодо лімітів та напрямків інвестування пенсійних активів. Правила інвестування кожного з фондів прописані в його інвестиційній декларації. Для НПФ пріоритетною є консервативна інвестиційна стратегія, що мінімізує можливість втрати накопичень.

Що таке інвестиційний прибуток?

Інвестиційний прибуток – це прибуток, отриманий в результаті інвестування активів фонду в певні фінансові інструменти. Інвестиційний прибуток включається в розрахунок чистої вартості активів (ЧВА), яка розраховується щоденно. Весь прибуток належить учасникам НПФ, розподіляється між ними пропорційно розмірам їх внесків. Фактично, інвестиційним прибутком учасника фонду є різниця між існуючою вартістю активів та його внесками.

Дізнатися більше про поточні результати діяльності «ОТП Пенсія» та ознайомитися з щомісячними аналітичними звітами можна на сторінці «Результати діяльності».

Чи є гарантований рівень прибутку, який буде нараховуватись на пенсійні збереження?

 

Згідно законодавства дохідність НПФ не може гарантуватися, однак ви можете орієнтуватися на історичні показники діяльності та порівнювати дохідність фонду з іншими. В різні періоди фонд може демонструвати різну дохідність в залежності від ситуації на фінансовому ринку та наявних інвестиційних можливостей. В процесі довгострокового інвестування існує багато факторів, які впливають на кінцевий результат. Якщо вас не влаштовує якість управління вашими пенсійними заощадженнями, є можливість перевести кошти в інший фонд.

Чи може замість інвестиційного прибутку бути збиток?

Така можливість існує. Можливість збитку притаманна всім фінансовим інструментам – інвестицій без ризику не існує. Проте продумана консервативна інвестиційна стратегія, що спирається на якісний ризик-менеджмент та багаторічний досвід OTP Group, а також на професіоналізм обслуговуючих компаній, дозволяє нам говорити про надійність «ОТП Пенсія». Показники діяльності фонду починаючи з 2009 року це підтверджують.

Чи можна перевести кошти до іншого НПФ, якщо учасник незадоволений результатами?

Перевести накопичення або їх частину до іншого пенсійного фонду можна, але не частіше ніж раз на півроку.

Що трапиться з накопиченнями у випадку смерті учасника?

Пенсійні накопичення в НПФ є приватною власністю учасника, тому спадкоємці мають право успадкування коштів. В такому випадку, успадковується вся сума однією виплатою, без сплати податків (для родичів І ступеню спорідненості).

Як можна дізнатися про стан індивідуального пенсійного рахунку?

Слідкувати за станом пенсійного рахунку можна в особистому онлайн-кабінеті на сайті Адміністратора фонду, за допомогою безкоштовної щомісячної SMS-розсилки та call-центру. Крім того, раз на рік адміністратор надсилає поштою виписку з пенсійного рахунку з результатами за попередній рік.

З`явилось питання?

Invalid Input
Invalid Input